Archívum

Az orosz identitás mibenléte

Oroszországot könnyen definiálja az ember, korunk egyik megkerülhetetlen politikai nagyhatalma, a világ legnagyobb területével rendelkező országa, aki páratlan katonai ereje mellett könyörtelen gázpolitikájával képes sakkban tartani egész Európát. Azonban míg nekünk magyaroknak az évezredekre visszanyúló történelmi múltunk és sajátos nyelvünk kötőelemei mellett  egyszerűen tudjuk magunkat magyar nemzetként definiálni, addig ez az egyértelműnek tűnő, de fontos kérdés az orosz emberek esetében közel sem olyan világos.

A cikk az orosz nacionalizmus viszontagságos útját mutatja be, kezdve a jelcini évek alatt kialakult hibás orosz öndefiniálás politikájával, egészen addig, hogy miként vált az orosz nacionalizmus politikája Moszkva nagyhatalmi érdekeinek alárendelt, befolyásszerző eszközévé.

Amíg a kommunista blokk felbomlásával a közép-kelet-európai államokban a nacionalizmus eszme tudatának megerősödése az állami függetlenség létével egybekapcsolva definiálta újra a nemzeti hovatartozás fogalmát, addig ez a fajta önmeghatározás kérdése az egykori Szovjetunió törmelékeiből megmaradt „csonka” Oroszország esetében zavaros kérdést idézett elő. Az orosz  nemzet öndefiniálás homálya mindig is jelen volt e nemzet történelmében, melyet tovább súlyosbított, hogy a hol megszerzett vagy épp elvesztett területek váltakozó rendszeréből adódóan az uralkodói entitás hatalma alatt „szolgáló” népek összességét tekintette nemzet(é)nek.

A második világháborút követően Közép-Kelet-Európa, a Kaukázus és Közép-Ázsia államainak bekebelezése következtében a sztálini vezetés e régi tömörítő mechanizmusra építve egy „új szovjet embertípus” kialakításában látta a belső társadalmi mobilitás alapjait. Ahol az állam határain belül lakónépek voltak az oroszok (Rossiyskiy/Rossiyskaya), függetlenül attól, hogy etnikailag valóban  oroszok voltak-e (Russkiy/ Russkaya), minden a hatalmi entitás (kezedben a cári birodalom majd később a szovjet rendszer) alá tartozott.  

Ez a mesterséges, nemzeteket összetartó kötelék a Szovjetunió felbomlásával eltűnt, mely felnagyította az orosz nemzet öntudatának dilemmatikus helyzetét. A nemzeti öndefiniálás problémáját további két tényező súlyosbította. Egyrészt az új politikai vezetésen belül ellentétes „birodalom építői” és a „nemzetépítő” nézetek alakultak ki az állami lét megítélésével kapcsolatban. Az első csoport államának státuszát a cári birodalmi értékrendhez igazította. E gondolkodás mód, mely a meghúzott határokat átlépve az orosz és a nem orosz ajkúakat az orosz nyelv és kultúra univerzális összefogó eszközekével kívánta  összekapcsolni, sokkal inkább tűnt egy nemzet létrehozására tett cselekedetnek mintsem egy nemzetállam építési szándékának. Azonban a másik csoport szakítani kívánt a posztcári birodalmi elképzelésekkel és a nyugati típusú demokratikus nemzetállam és az újraéledő ortodox vallás felélesztése mellett köteleződött el.

A vezetőknek nemcsak saját állami létének definiálására kellett választ adniuk, hanem a benne lévő népek önmeghatározása is alapvető kérdéssé vált, úgymint: ki tekinthető orosznak? Mit jelent orosznak lenni? Vajon nemzetállam Oroszország, és ahhoz hogy valaki orosznak mondja magát az orosz etnikumhoz kell tartoznia (russzkii), vagy elég csak a „csonka megmaradt birodalom” területén belül élnie?  

A Jelcin-adminisztráció orosz identitás definiálásának próbálkozásai nem hoztak kellő sikereket egy olyan államban, amely területeinek nagyrészét elvesztve, visszaszorulásával a határain belüli orosz etnikum száma 50 százalékról 81 százalékra emelkedve egyértelmű feltételeket teremt az orosz „nemzetállam megteremtésére.” A Jelcin-adminisztráció azonban habozott és kettős üzenetet közvetített, amely -a nemzetiségi számarányokkal szemben- a több nemzetiségű társadalmi jellegét tükrözi, amelyben léteznek az oroszok (russkii) és a oroszországiak (rosszijan).

Sviatenkov kiválóan mutat rá arra, hogy az adminisztráció által kialakított kettős meghatározás az orosz öndefiniálás töredezettségére erősített rá, miszerint egy etnikai csoport értelemszerűen kihangsúlyozhatja az etnikai hovatartozását és egyben nagyobb körképként meghatározhatja magát oroszországinak is (rosszijan), ezzel lefedve az önazonosítás teljes metszetét. Addig -ahogy a szerző is érvel- ez az oroszok (russkij) esetében csak akkor lehet teljes öndefiniálás, ha „összekapcsolják és elismerik az orosz nép állami státuszát, azaz Oroszországot, mint az oroszok nemzeti államát.”

Míg az „újjászülető” közép és kelet-európai államok új geopolitikai társadalmi környezetet teremtettek, addig Moszkvának egyszerre kellett a felbomló birodalom keserű élményével megküzdenie és tudomásul vennie, hogy az új államhatárok meghúzásával a kívül maradt orosz etnikum hirtelen kisebbségben találta magát a posztszovjet térség államaiban. Ebben az új geopolitikai folyamatokban az utolsó szovjet népszámlálás adatai szerint 25 millió orosz és még ennél is több orosz ajkú találta magát a  Föderáció határainak túloldalán egyik napról a másikra.

A millennium előtti utolsó évtizedben az orosz kisebbség helyzete nem foglalt el előkelő helyet a moszkvai vezetés  napirendi tálcáján. Ennek látványos példája volt az észt és lett diszkriminatív állampolgársági törvény esete, amely célja volt a szovjet korszak idején betelepített oroszajkú emberek észt illetve lett társadalmakból való kiszorítása.  A hirtelen nagy arányban hontalanná váló orosz kisebbséggel szemben olyan kritériumokat foganatosítottak az állampolgársági státusz elnyeréséhez, mint a megfelelő nyelvtudás, vagy hogy az illető személy, illetve ősei az 1940-es szovjet megszállás előtt már rendelkeztek állampolgársággal.  A hontalan oroszok kérdése bár politikai nyomást gyakorolt a kommunista és a nacionalista ellenzék megerősödésén keresztül a jelcini-kormányra, érdemi lépések csekély mértékben a  kettős állampolgárság elismerésében öltöttek testet. Habár Moszkva tudatában volt a kisebbségi politika befolyásszerzési lehetőségével, azonban azokban az államokban ahol számottevő orosz kisebbség élt, mint Kazahsztán 37.8%-kal, Ukrajna 22,1%-kal, vagy a balti térségben Észtország 30.3%-kal és Litvánia 34%-kal, erős ellenállásba torkollott a kettős állampolgárságra tett orosz kormány erőfeszítése.

(statista.com)

A 1990-es években a politikai elit valójában nem tudott egységes szempontrendszert kialakítani sem a belső önmeghatározás sem a kinnrekedt orosz állampolgárok kapcsolatát illetően. Mindezeknek a folyamatoknak a problematikáját maga az orosz kormány hozzáállása adja, amely tehetetlen házalásából egy töredezett orosz társadalmat hagyott maga mögött mandátumának lejártával.

Putyin nacionalista politikája

Visszagondolva, Oroszország instabil helyzetére, mely egyszerre nézett farkasszemet egy második csecsen háború kitörésével és egyre súlyosbodó gazdasági recesszió problémájával egészen az orosz társadalom nemzeti öndefiniálásának megoldatlan kérdésével, mely tovább gyengítette az állam és állampolgár közötti kohézió rendszerét. Vlagyimir Putyinnál megfelelőbb személyt keresve sem lehet volna találni mindezen problémák megoldására a huszonegyedik század előestéjén.

Ebben az összefüggésben a hatalomátvételt követően Putyin tudatosan az orosz emberek elvárásaira építve, a Szövetségi Közgyűlésen (Federal Assembly) mondott beszédében kijelentette: „Oroszország egyetlen valódi választása, hogy erős országgá váljon, erőssé és magabiztossá.” A putyini Oroszország „erős állammá” válásához vezető úton ugyancsak szembe találta magát az orosz nacionalizmus kérdésével. Mivel a Jelcini korszak nem tudott egyenes megoldással szolgálni az orosz nép öndefiniálására, ahogy egyes tudósok is megjegyezték az egyre fellazuló jelcini elnökség vége fele egyre erősödő tendencia alakult ki a hazafias orosz nacionalizmus és a nagyhatalmi (derzhavnost) érzelmek között, amelyek viszont Putyin elképzeléseinek kedvező feltételeket teremtettek.

Putyin birodalmi tervei megvalósításához felismerte, hogy Oroszországot olyan államként kell meghatároznia, amely „számos nép és kultúra uniója, olyan közösség, amelyben a különböző nemzetiségű és vallású emberek együtt élnek.” 2000. júliusában kiadott [az] Orosz Föderáció külpolitikai koncepciója” (The Foreign Policy Concept of the Russian Federation) az első (kül)politikai dokumentum, amelyben kifejezetten említi a honfitársak megnevezését. A dokumentum fontossága abban rejlett, hogy tiszta képet fektetett le a putyini diaszpóra politikai céljairól, azaz -ahogy a hivatalos álláspont is összefoglalja- „az Orosz Föderáció arra törekszik, hogy megfelelő garanciákat biztosítson a honfitársak jogai és szabadságát illetően azokban az államokban, ahol állandó tartózkodási hellyel rendelkezik.

Ezt követően fontos lépés volt a retorikai megnyilvánulása a diaszpórák melletti elköteleződést tekintve, hogy: [Oroszországon kívül rekedt].. kint élő és dolgozó több százezer orosz biztos lehet abban, hogy Oroszország nem hagyta el őket, megóvjuk személyes jogaikat a lehetséges jogellenes elnyomástól és segítjük megőrizni az emberi méltóságukat. Lényegében a Kreml visszanyúlt a Jelcini kormányzat által bevezetett polgári identitás (rossiiane) alapjaihoz, és egy olyan polgári nemzetmodellt próbált kialakítani, melyben a diaszpórákba tömörült orosz nyelvű etnikumok jelentős kulturális és politikai jogokat foganatosítanak.  

Az új politikai irányvonal további erősödését jelentette a külügyminisztérium által kidolgozott  dokumentum, amely fémjelzett címe: „Föderáció által a külföldön folytatott honfitársak támogatásának alapvető iránymutatásai a 2002–2005-ös időszakra”. (Basic Guidelines for Support of Compatriots Abroad by the Russian Federation for 2002–2005). A dokumentum a jelen tanulmány vizsgálata szempontjából azért is fontos, mivel ahogy Maria Nozhenko politológus is érvelt [a 2002. novemberében jóváhagyott dokumentumot megelőzően] „ az elmúlt nyolc évben az orosz vezetés a diaszpóra problémát belső kérdésként kezelte, amelyet csakis Oroszországnak kellene kezelnie, [a dokumentum kiadását követően], most pedig a poszt-szovjet térben lévő orosz anyanyelven beszélő oroszok egyszer csak Oroszország külső (befolyásoló) politikai erőforrásai lettek, melyet az orosz vezetés más országokkal szemben alkalmazna.

2007-ben az Orosz Föderáció külpolitikájának áttekintése (Russian Federation’s Foreign Policy Review) című hivatalos dokumentum  felülvizsgálta az orosz honfitárs külpolitika lágyabb és humanitáriusabb aspektusait. A felülvizsgálat során az orosz külpolitika eszköztárában megjelent a „humanitárius trend” fogalma, amely soft-power (lágy hatalom) eszközeire támaszkodva az emberi jogok védelme és azon belül is a külföldön élő honfitársak védelme mellett felszólalva, lehetőséget teremt Moszkva befolyásszerző céljait illetően.  Míg a legtöbb állam esetében a lágy hatalmat (soft-power) a vonzóbb társadalmi attitűdök és a kedvező állami imázs képét teremti meg, addig Moszkva esetében az állam ellenőrzése alá kívánja vonni azokat az intézményeket és egyéneket, amelyek hozzájárulnak az ország imázsának és így puha hatalmának kialakításához, mint például a média, a nem kormányzati szervezetek, a kulturális szereplők, az egyetemek és az egyház.

Látható tehát, hogy Putyin sokkal erőteljesebben kiaknázta a diaszpórák által nyújtotta befolyásszerző lehetőségeket. Hosszú távú stratégiája alapját fektette le a 2006-ban elindított, a diaszpórák támogatására irányuló „Külföldi honfitársakkal való együttműködés programja, 2006–2008.” (Program for Working with Compatriots Abroad, 2006–2008) A program valójában Moszkva puha eszközökkel való információs befolyásszerzésében segédkezett, többek között orosz webhelyek, sajtóközlemények, tévé és rádió műsorok sugárzásával.  A program bár megtartotta stratégiai alapjait, az orosz információs befolyásszerzést a közeli külföldi államokon belül, eredeti változatához képest többször is felülvizsgálták és eszköz kereteit kibővítették. A 2006-2008-as változat míg a diaszpórák jogaiknak javulását szorgalmazta, addig a 2009-2011-es időszakban  az orosz kulturális eseményekre nyújtott támogatásokra és a média térnyerésére összpontosított.

Az említett „Külföldi honfitársakkal való együttműködés program” azonban átfedésben van több másik, egyszerre (vagy pár év különbséggel elindított) működő befolyásszerző elemekkel. Esetünkben releváns megemlíteni a 2006-ban indult „Orosz Nyelvi Szövetségi Célprogram 2006–2010”( Russian Language Federal Target Program 2006–2010). Putyin értékelése alapján a program az oroszul beszélő külföldi területek fenntartására irányul, mely a diaszpórákban élő orosz anyanyelvű kisebbségen keresztül lehetséges, azaz Moszkva célja az orosz nyelv fenntartása és terjedésének előidézése az orosz befolyásszerzés érdekében.  

A 2000-es évek idején a putyini oroszkisebbség-politika célja röviden összefoglalva: lassítani a nyugati befolyás erősödését az orosz honfitársak társadalmi és oktatási rendszerében és egyre kifinomult állami finanszírozású programok segítségével feléleszteni az orosz „hazafiassági orientáltságot a kint rekedt civil társadalomban.”

2012-ben Putyin harmadik elnöki terminológusa kezdetén politikai befolyás koncepciója „konzervatív fordulatot” vett. Hivatalba lépése után 2012. decemberében lépett életbe  „A nemzetiségpolitikának a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó új állami stratégia” (State Strategy on Nationalities Policy for the Period through 2025 – Ukaz Prezidenta RF 2012c)  című dokumentuma.

(statista.com)

Ezzel a lépéssel a Kreml meghatározta Oroszország különféle etnikai csoportjaira vonatkozó politikai, gazdasági és kulturális politikák általános iránymutatásait az elkövetkező két évtizedben. A konzervatív fordulaton belül tudatosan elhomályosították a határokat a polgári orosz identitás (Rossisskii) és a etnikai oroszok (Russkii) között, Oroszország egy egyedi „többnemzetiségű nemzet” képét foganasította, melynek alkotó elemei „az [etnikai] oroszok (russkii narod), az orosz nyelv és mindannyiunk számára őshonos orosz kultúra.” Ahogy Alexander Chesnokov a szövetségi ügynökség helyettes vezetője (Deputy Head of Federal Agency) is összefoglalja a fent említett alapok közül, az egyik legfontosabb kötőszövet maga az orosz nyelv, mivel „megőrzése és kiterjesztése a külföldi országokban – jelentős tényező az orosz világ oktatási és kulturális központ presztízsének megerősítésében”  

Mindezek alapján Putyin új konzervatív alapokon nyugvó projektje beemelte az „orosz világ” (Russky mir), fogalmát, amely „implicit geopolitikai jelentése, civilizációs retorikája és nyugat-ellenes fogalma került előtérbe, amikor is Oroszországot „állami civilizációként” határozta meg. Pontosabban meghatározva, miszerint a putyini „orosz világ” egy sajátos civilizáció, amely egy sajátos területen helyezkedik el, amelyet egyetlen politikai szubjektum irányít, és más civilizációkkal (nyugati, ázsiai) küzd az erőforrásokért és a befolyásért.”

Azonban az orosz világ birodalmi szemlélet alapjait az említett kultúra, az orosz nyelven kívül a „hagyományos értékek”  biztosítják. Ahogy egyes tudósok rámutatnak Putyin a régi európai értékrendszerhez nyúlt vissza, hangsúlyozva ezzel, hogy Oroszország egyedi hagyományos értékrendszert  képvisel, ahol az állam és az egyház közötti szimbiotikus kapcsolat gondolata újjáéled. Az állam az egyházból származó legitimitásra támaszkodik, másrészt az egyház az állam közigazgatási szolgálatává válik, ami növeli hatalmát. ”

A 2013-ban megrendezett Valdaj Klub rendezvényen tartott beszédében Putyin az „orosz világ” koncepcióját az egyre erősödő nyugati befolyással szemben tovább bővítette, kiemelve, hogy az elmúlt évtized NATO és EU befolyás térnyerései „fő geopolitikai övezetek kialakulását eredményezte, ezért abszolút prioritásunk a szomszédjainkkal való integráció.  Az eurázsiai integráció lehetőséget teremt arra, hogy az egész posztszovjet tér független globális fejlődési központtá váljon, ahelyett, hogy Európa és Ázsia szélén maradna.”

A tudatos orosz birodalomi státuszra való törekvés komplexitását egy erős nyugati rendszerrel szemben jól mutatja Igor Zevelev politológus megállapítása, miszerint ha a putyini orosz világ identitás (russkii mir) koncepciója csak a megosztott nemzet radikális diszkurzusára épülne nem lenne nagy hatása a kialakuló és formálódó új politikára.  Másrészről ha a „diaszpóra” és az „orosz világ” mérsékelt fogalmait az orosz identitás kialakulásának tágabb kontextusába helyezzük, akkor mondhatjuk, hogy ez a két elv -nacionális és nemzetek feletti- tradicionális együttélését tükrözik.”

A 2014-ben végrehajtott -Ukrajna entitása alatt álló- Krími-félsziget megszállása az új orosz világ (russkii mir) kortárs nemzetpolitikájának tesztje volt.  

A putyini idők termékeként formálódó új orosz külpolitika doktrínája az orosz etnonacionalizmusra támaszkodik. Az új konzervatív megközelítésen alapuló politikai dialógus a Rossisskii (az orosz állampolgárok) definícióját felváltotta a Russkii kifejezés, amely a orosz nemzet politikai egységének homályos definiálása, Moszkva kialakította a legkisebb közös nevezőt anélkül, hogy meghatározták volna az orosz nemzetiség befogadásának és exkluzivitásának szintjét. Krím annektálása során a nemzet építette az államot. A közös kulturális és vallási értékek mellett Moszkva az orosz világban benne élő etnikai oroszok védelmezőjeként aposztrofálta önmagát. A putyini retorika visszatért a „megosztott nép” és a honfitársak védelmének politikai/retorikai elemeihez kihangsúlyozva, hogy a Szovjetunió megszűnése valójában az orosz etnikumok létének fenyegetése, mivel „emberek milliói lefeküdtek egy országban, és egyik napról a másikra másikban ébredtek fel, etnikai kisebbséggé válva a korábbi uniós köztársaságokban, ezzel az orosz nemzet a világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb etnikai csoportjává vált. Az orosz nacionalizmus politika befolyásszerző hadjárata a krími események során felélesztette a vallási, kulturális, etnikai hovatartozáson túl a közös történelemi gyökerek elemét, mely a cári birodalom közös eszmeiségére nyúlik vissza hangoztatva, hogy „Krím elsődlegesen orosz föld és Kijev pedig az orosz városok anyja.”

Az orosz nacionalizmus jelenlegi politikáját egy többrétegű lágy elemeken (soft-power) alapuló rendszerként lehet definiálni, melyet az orosz vezetés jól térképezett fel és látta meg benne a potenciális stratégiai lehetőséget az orosz befolyásteremtés számára, mitöbb, a Krím esetében megmutatkozott, hogy a kint rekedt oroszajkúak elengedő befolyást tudnak biztosítani az államhatárok átrajzolására is. Az orosz diaszpóra politika befolyásszerző esete- véleményem szerint- a maximumához érkezett a Krím-félsziget annexiója esetében. Továbbá releváns kérdéssé vált, hogy azok az államok melyek jelentős orosz kisebbségekkel rendelkeznek -mint az Ázsiába torkoló Kazahsztán vagy a Baltikum térségben elterülő Észtország, Litvánia, Lettország- levonták-e biztonságuk érdekében a következtetéseket a krími hadjárat és a feléledő orosz nacionalizmus -sokszor alul értékelt- közötti veszélyes összefüggéseket vagy az Orosz birodalom számára újabb lehetőséget adnak a diaszpórákon keresztül való befolyásszerzése?

Felhasznált irodalom:

Address of the President of Russia Vladimir Putin to the Federal Assembly of the Russian Federation, July 7, 2000, “The State of Russia: A Way to an Effective State”, http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2000/russia-000710a.htm

Address of the President of Russia Vladimir Putin to the Federal Assembly of the Russian Federation, April 26, 2007, http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2007/04/26/1209_type70029type82912_125670.shtml.

Andrei Kolesnikov [2012]: Esli est’ ‘vashingtonskiy obkom,’ to dolzhen byt’ i TsKa [If There is a “Washington Regional Committee,” There Must be a Central Committee], Novaya gazeta, September 28, 2012.

Breslauer, G. & Dale, C. [1997]: Boris Yeltsin and the Invention of a Russian Nation-State, PostSoviet Affairs, 13, 4

Charles Clover [2017]: Black Wind, White Snow The Rise of Russia’s of Russa’s New Nationalism, Yale University Press; (2017), 317.old.

Dijkink, Gert-Jan [1996]: National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain, New York, NY: Routledge, 1996.

Fiona Hill [1996]: In Search of Great Russia: Elites, Ideas, Power, the State, and the Pre- Revolutionary Past in the New Russia, 1991–1996” (PhD diss., Harvard University, 1998).

Gatis Pelnens [2009]: The Humanitarian Dimension of Russian Foreign Policy Toward. Georgia, Moldova, Ukraine and the Baltic States, Centre for East European Policy Studies (Latvia), , p. 154.

Gatis Pelnēns, [2009]: The “Humanitarian Dimension” of Russian Foreign Policy Toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States (Riga: Centre for East European Policy Studies, 2009), p. 39

Gerben Ágnes [1996]: 25 millió orosz, távol Moszkvától, Pro Minoritate, 1996/tél, 77–86. p

John Dunlop [1993]: Russia: Confronting a Loss of Empire, in Ian Bremmer and Raymond Taras, eds., Nations and Politics in the Soviet Successor States. New York, NY: Cambridge University Press, 1993, 43-74.

Kolstø, P. and H. Blakkisrud [2005]: Nation- building and Common Values in Russia, Rowman & Littlefield Publishers

Laruelle, Marlène [2015]: The Ukrainian Crisis and its Impact on Transforming Russian Nationalism Landscape. In Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, edited by Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Richard Sakwa, 123–128. Bristol: E-International Relations Edited Collection

Maria Nozhenko [2006]: Motherland is calling you! Motives behind and prospects for the new Russian policy on compatriots abroad, Lithuanian Foreign Policy Review, Volum 18, PP.77-94. http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2015/08/LFPR-18-Nozhenko.pdf letöltés ideje:2020.10.28.

Mikhail Susolov [2018]: Russian World” Concept: Post-Soviet Geopolitical Ideology and the Logic of “Spheres of Influence, Geopolitics, Volume 23, Issue 2: The Retrun to Spheres of Influence, pp. 330-353

Oleksii Polegkyi [2011]: Changes in Russian foreign policy discourse and concept of “Russian World, Wroclaw University, ISSN: 2038-632X, 17.old

Pål Kolstø, Helge Blakkisrud [2016]: The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000–2015, Edinburgh University Press, p.37.

Putin, Opening Address at the World Congress of Russians Abroad.

Sarah L. Henderson [2011]: Civil Society in Russia: State- Society Relations in the Post- Yeltsin Era, Problems of Post- Communism 58, no. 311–27

Strategy for State Ethnic Policy of the Russian Federation for the Period up to 2025. (2014). Russian Politics & Law, 52(1), 21–36. doi:10.2753/rup1061-1940520102

The Foreign Policy Concept of the Russian Federation,” Federation of American Scientists, 28 June 2000, http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm.

Tishkov, V. [1995]: What is Rossia? Prospects for Nation- Building’, Security Dialogue, 26, 1: 41–5

Tishkov, V. [1997]:  Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame, London: AGE Publications Ltd,

Trenin, Dmitri[2014]: Russia’s Breakout from the Post–Cold War System: The Drivers of Putin’s Course, Carnegie Moscow Center, December 22, 2014. http://carnegie.ru/2014/12/22/russia-s-breakout-from-post-cold-war-system-drivers-of-putin-s-course-pub-57589

Zevelev I.[2009]: Russia’s Future: Nation or Civilization? „Russia in Global Affairs”, № 4, 2009 http://eng.globalaffairs.ru/number/n_14246